Kredyty we frankach – Prezes UOKiK wyraził istotny pogląd w sprawie zmian oprocentowania frankowiczów

"Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone. ". Taki "istotny pogląd" Prezes UOKiK przedstawił sądowi orzekającego w sprawie pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Poniżej publikujemy komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej UOKiK w dniu 16 września 2016 r. Możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dała…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania Spółki z o.o. – termin przedawnienia i ograniczenia w windykacji z majątku wspólnego małżonków według SN

W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia  7 listopada 2008 r.  w sprawie o sygnaturze III CZP 72/08 Sąd Najwyższy rozstrzygając przedstawione mu zagadnienie prawne stwierdził, że: Do roszczeń wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko członkom jej zarządu (art. 299 k.s.h.) mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. ZOBACZ TREŚĆ UCHWAŁY SIEDMIU SĘDZIÓW SN (III CZP 72/08) Dla przypomnienia,…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za dyskryminacje pracownika niezależne od zaskarżenia wypowiedzenia umowy – uchwała SN

Jak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r. (III PZP 3/16): Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 18(3d) k.p. z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do…

Czytaj dalej

Członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za długi powstałe po jego rezygnacji.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r. (III CZP 48/16) "Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu." Sprawa dotyczyła…

Czytaj dalej

Umowę można zawrzeć sms lub emailem.

W dniu 8 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. Głowna i najważniejsza zamiana to wprowadzenie nowych form czynności prawnych. Obok formy pisemnej pojawiają się formy : dokumentowa elektroniczna. Poza tym nowela określa sposoby spełniania świadczeń…

Czytaj dalej

ODR – nowe obowiązkowe zapisy w regulaminach sklepów internetowych

Wszystkich sprzedawców internetowych mających siedzibę w Unii Europejskiej czekają zmiany w Regulaminach ich sklepów internetowych. Od dnia 9 stycznia 2016 r. obowiązuje: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Tzw. ODR (Online Dispute Resolution). ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODR Zgodnie z treścią rozporządzenia (art 5 ust 2) platforma ODR: „… stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i…

Czytaj dalej

Kolejny korzystny dla konsumentów wyrok w sprawie polisolokat uzyskany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia. Tym razem UFK zawierane przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W dniu 21 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze I C 629/15 Sąd Rejonowy w Myślenicach uwzględnił powództwo klientów Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia i ustalił, że: „postanowienia § 12 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 30 w zw. z § 25 ust. 3 oraz 5 w zw. z § 26 ust. 1 pkt 8 Ogólnych Warunków…

Czytaj dalej

Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz. 2

Po 1 maja 2016 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmienione procedury celne. Poniżej prezentujemy drugą część informacji o tych zmianach. Zobacz pierwszą część artykułu Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą: nazewnictwa, zakresu stosowania, warunków stosowania.  Zmiany nazewnictwa Znika rozróżnienie na:  „przeznaczenia celne” i „procedury celne”. Obecne „przeznaczenia celne” stają się: częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w pojęciu wywozu). „procedurami celnymi”…

Czytaj dalej

Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz.1

Od 1 maja 2016 r. rewolucyjne zmiany w prawie celnym Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy najważniejsze nowości. Nowe warunki niezbędne do uzyskania AEO Zostają wprowadzone nowe warunki niezbędne do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), w tym rozszerzono zakres warunku dotyczącego przestrzegania przepisów prawa.  Upoważnionym przedsiębiorcą będzie mógł zostać tylko taki podmiot, który nie tylko nie naruszył przepisów prawa celnego ale również: nie naruszył przepisów podatkowych oraz…

Czytaj dalej

Nieujęcie w umowie kredytu konsumenckiego istotnych informacji może oznaczać dla Banku brak prawa do odsetek i kosztów- orzekł TSUE w Luksemburgu.

Jak orzekł TSUE w Luksemburgu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. ( C-42/15) dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (zwanej dalej "Dyrektywą 2008/48 "): 1)      Artykuł 10 ust. 1 i 2 Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że: –       umowa o kredyt niekoniecznie musi zostać sporządzona w jednym dokumencie, ale wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 2 wspomnianej dyrektywy powinny zostać sporządzone w formie papierowej…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu