Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz. 2

Po 1 maja 2016 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmienione procedury celne. Poniżej prezentujemy drugą część informacji o tych zmianach. Zobacz pierwszą część artykułu Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą: nazewnictwa, zakresu stosowania, warunków stosowania.  Zmiany nazewnictwa Znika rozróżnienie na:  „przeznaczenia celne” i „procedury celne”. Obecne „przeznaczenia celne” stają się: częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w pojęciu wywozu). „procedurami celnymi”…

Czytaj dalej

Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz.1

Od 1 maja 2016 r. rewolucyjne zmiany w prawie celnym Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy najważniejsze nowości. Nowe warunki niezbędne do uzyskania AEO Zostają wprowadzone nowe warunki niezbędne do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), w tym rozszerzono zakres warunku dotyczącego przestrzegania przepisów prawa.  Upoważnionym przedsiębiorcą będzie mógł zostać tylko taki podmiot, który nie tylko nie naruszył przepisów prawa celnego ale również: nie naruszył przepisów podatkowych oraz…

Czytaj dalej

Nieujęcie w umowie kredytu konsumenckiego istotnych informacji może oznaczać dla Banku brak prawa do odsetek i kosztów- orzekł TSUE w Luksemburgu.

Jak orzekł TSUE w Luksemburgu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. ( C-42/15) dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (zwanej dalej "Dyrektywą 2008/48 "): 1)      Artykuł 10 ust. 1 i 2 Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że: –       umowa o kredyt niekoniecznie musi zostać sporządzona w jednym dokumencie, ale wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 2 wspomnianej dyrektywy powinny zostać sporządzone w formie papierowej…

Czytaj dalej
Close Menu