Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy obowiązek – milionowe kary.

W dniu 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do…

Czytaj dalej

Nowy bat na przedsiębiorców – NIS – wdrożenie dyrektywy UE w sprawie cyberbezpieczeństwa

W dniu 9 maja 2018 r. minął termin, w którym Polska była zobowiązana do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, która  została przyjęta 6 lipca 2016 r. (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 194, s. 1) i powszechnie znana jest pod skrótem: „Dyrektywa NIS” (z angielskiego:…

Czytaj dalej

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku – orzeczenie Sądu Najwyższego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym…

Czytaj dalej

Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz. 2

Po 1 maja 2016 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmienione procedury celne. Poniżej prezentujemy drugą część informacji o tych zmianach. Zobacz pierwszą część artykułu Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą: nazewnictwa, zakresu stosowania, warunków stosowania.  Zmiany nazewnictwa Znika rozróżnienie na:  „przeznaczenia celne” i „procedury celne”. Obecne „przeznaczenia celne” stają się: częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w pojęciu wywozu). „procedurami celnymi”…

Czytaj dalej

Sąd przyznał pasażerom reprezentowanym przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia kolejne odszkodowania za opóźniony lot

W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1906/15, w którym nakazał przewoźnikowi lotniczemu zapłatę łącznego odszkodowania w kwocie 1.600 Euro (po 400 Euro) dla czterech pasażerów lotu ENT 7854 na trasie Faro – Katowice. POTRZEBUJESZ POMOCY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA OD LINII LOTNICZEJ? NAPISZ DO NAS ! !…

Czytaj dalej
Close Menu