Ocena klauzul niedozwolonych dokonywana jest na dzień zawarcia umowy – uchwała 7 sędziów SN

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r.: ​Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Uchwała zapadła w odpowiedzi na następujące zapytanie Rzecznika Finansowego: Czy na podstawie art. 385[1] i 385[2] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.;…

Czytaj dalej

TSUE pomaga frankowiczom. Bank musi oddać konsumentowi wszystko to co pobrał na podstawie klauzuli umownej uznanej za niedozwoloną.

W dniu 21 grudnia 2016 r. zapadł wyrok TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (wielka izba) w połączonych sprawach : C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15 , którego przedmiotem było wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie interpretacji artykułu 4 ust. 2 i artykułu 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13/EWG w zakresie skutków prawnych stwierdzenia nieważności postanowień umów zawieranych przez banki z konsumentami i możliwości ograniczenia przez sąd krajowy tych skutków w czasie. Zdaniem ETSU: art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13…

Czytaj dalej

Kredyty we frankach – Prezes UOKiK wyraził istotny pogląd w sprawie zmian oprocentowania frankowiczów

"Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone. ". Taki "istotny pogląd" Prezes UOKiK przedstawił sądowi orzekającego w sprawie pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Poniżej publikujemy komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej UOKiK w dniu 16 września 2016 r. Możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dała…

Czytaj dalej
Close Menu