Nowe terminy przedawnienia już od 9 lipca 2018 !

W dniu 8 czerwca 2018 została opublikowana ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ( Dziennik Ustaw poz. 1104).

Ustawa ta:

  • skraca terminy przedawnienia i
  • wprowadza nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom

Dla przypomnienia:

Termin przedawnienia to czas w ciągu którego można dochodzić roszczenia przed sądem.

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik przed sądem może uchylić się od wykonania zobowiązania i wygrać sprawę.


Większość zmian wprowadzonych tą ustawa – a są o one rewolucyjne – wchodzi w życie już 9 lipca 2018 r.

Poniżej prezentujemy najważniejsze nowości.


SKRÓCENIE OGÓLNEGO TERMINU PRZEDAWNIENIA DO 6 LAT

Dotychczasowy ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 10 lat.

Nowy termin przedawnienia roszczeń to 6 lat


NOWY SPOSÓB LICZENIA KOŃCA TERMINU PRZEDAWNIENIA – 31 grudnia

Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie ustalany koniec okresu przedawnienia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego zdanie drugie:

„koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Oznacza to, że – inaczej niż obecnie- co do zasady terminy przedawnienia będą kończyć się w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływał okres przedawnienia.

Wyjątkiem będą te terminy przedawnienia, które są krótsze niż 2 lata.

I tak: roczny termin przedawnienia, który rozpoczął swój bieg w dniu 1 marca 2018 r. skończy swój bieg 1 marca 2019 r.

np. Roszczenie o odszkodowanie za opoźniony lub odwołany lot przedawnia się w rocznym terminie.


KONSUMENCI POD OCHRONĄ SĄDU

Dotychczas:

Przedawnienie było brane pod uwagę przez sąd jedynie w przypadku zgłoszenia takiego zarzutu przez pozwanego. I to zwykle wtedy gdy został on zgłoszony w pierwszym piśmie procesowym.

Po nowelizacji:

Sąd – z urzędu  – w sprawie przeciwko konsumentowi sprawdzi, czy roszczenie przedsiębiorcy nie jest przedawnione i jeśli ustali, że termin przedawnienia upłynął przed złożeniem pozwu –  oddali powództwo.

Wyjątki:

Zgodnie z nowym art. 1171.Kodeksu cywilnego

„1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

1)  długość terminu przedawnienia;

2)  długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3)  charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.”


OBOWIĄZEK WSKAZANIA TERMINU WYMAGALNOŚCI W POZWIE

Konsekwencją ww. zmian jest nowy obowiązek procesowy wprowadzony do kodeksu postępowania cywilnego.

Powód w każdym pozwie będzie zobowiązany:

„oznaczyć datę wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia”


PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYROKÓW SĄDOWYCH

  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 125 § 1 kodeksu cywilnego:

,, § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. „


PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Zgodnie z art. 5 ustawy zamieniającej:

  • Do roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tego dnia przepisy kodeksu cywilnego w nowym brzmieniu.
  • Jeżeli zgodnie przepisami kodeksu cywilnego w nowym brzmieniu termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
  • Do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 (10 lat) i art. 125 § 1 (10 lat) kodeku cywilnego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w brzmieniu dotychczasowym
  • Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia 9 lipca 2018 r. nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem nowym skutkom przedawnienia.

powrót na stronę główną foryś radcowie prawni

radca prawny Arkadiusz Foryś

radca prawny Arkadiusz Foryś, 18 lat praktyki w Krakowie,
Close Menu