Przedsiębiorca musi odpowiedzieć na reklamację konsumenta w ciągu 30 dni.

W dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. dokonana art 58 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września  2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Nowelizacja wprowadza nowy - 30 dniowy - termin reakcji przedsiębiorcy na reklamację konsumenta. Zgodnie z nowym art 7a ustawy o prawach konsumenta: 1. Jeżeli przepisy…

Czytaj dalej

Zdaniem GIODO administrator danych może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ponieważ administrator danych ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych innemu podmiotowi danych, w związku z czym powinien mieć możliwość kontroli tego, czy podmiot, któremu dane powierzył, przetwarza je zgodnie z postanowieniami zawartej miedzy nimi umowy. Pogląd ten GIODO uzasadnił w sposób następujący: "Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu…

Czytaj dalej

Poręczyciel weksla nie musi go spłacać gdy zobowiązanie, które weksel zabezpieczał już się przedawniło. Sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia.

Pozwani  poręczyciele wekslowi reprezentowani przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia zostali zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania kredytowe dewelopera wobec Banku zabezpieczone wekslem in blanco wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt I C 684/15. Opisywany wyrok zapadł w sprawie dochodzenia przez Bank wielomilionowych należności kredytowych od poręczycieli wekslowych. Powodowy Bank zawarł z X spółka z o.o. dwie…

Czytaj dalej

Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia w sprawie polisolokat. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza, że konsument nie ma obowiązku płacić opłaty likwidacyjnej.

W dniu 26.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 2352/16, Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział  Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego, tj. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze IC 629/15, w którym kilku powodów /reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia uzyskało stwierdzenie nieważności klauzul nakładających obowiązek zapłaty opłat likwidacyjnych w umowach Ubezpieczenia…

Czytaj dalej

OC sprawcy wypadku pokrywa uzasadnione koszty leczenia poniesione prywatnie przez poszkodowanego

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” Tak wynika z podjętej w dniu 19 maja 2016 uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 63/15.  Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego:…

Czytaj dalej

Zderzenie samolotu z ptakiem zwalnia linię lotniczą od odszkodowania za opóźnienie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie o sygnaturzeC-315/15 (Marcela Peskowa i Jiri Pesca przeciwko  Trawvel Service a.s.) stwierdził, że opóźnienie samolotu wywołane zderzeniem z ptakiem może stanowić przyczynę  zwalniająca przewoźnika od obowiązku zapłaty odszkodowania pasażerom: Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo…

Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed optymalizacjami podatkowymi. Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja wartości firmy.

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów od kilku miesięcy zaczęły pojawiać się ostrzeżenia dla podatników dotyczące stosowania mechanizmów optymalizacyjnych, które zdaniem urzędników ministerstwa naruszają klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania i - jak należy z tych ostrzeżeń rozumieć  - będą w oparciu o tą klauzulę kwestionowane przez Krajową Administrację Skarbową. Poniżej prezentujemy ostrzeżenie dotyczące schematu optymalizacji podatkowej dotyczącej wniesienia aportem przedsiębiorstwa i skorzystania z odpisów amortyzacyjnych od wysokiej…

Czytaj dalej

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku – orzeczenie Sądu Najwyższego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym…

Czytaj dalej

TSUE pomaga frankowiczom. Bank musi oddać konsumentowi wszystko to co pobrał na podstawie klauzuli umownej uznanej za niedozwoloną.

W dniu 21 grudnia 2016 r. zapadł wyrok TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (wielka izba) w połączonych sprawach : C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15 , którego przedmiotem było wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie interpretacji artykułu 4 ust. 2 i artykułu 6 ust. 1 Dyrektywy 93/13/EWG w zakresie skutków prawnych stwierdzenia nieważności postanowień umów zawieranych przez banki z konsumentami i możliwości ograniczenia przez sąd krajowy tych skutków w czasie. Zdaniem ETSU: art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13…

Czytaj dalej

Można zasiedzieć grunt oddany w użytkowanie wieczyste – uchwała SN

"W dniu 9 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 57/16, podjął uchwałę następującej treści: Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV…

Czytaj dalej
Close Menu